Fungsi ribosom pada sintesis protein

Ribosom bertindak sebagai platform di mana kodon yang ditulis pada mRNA dibaca. Ribosom juga mengkatalisis pembentukan ikatan peptida antara dua asam amino.

‘Terjemahan’ mRNA menjadi protein terjadi pada robosom. Subunit ribosom terbuat dari banyak molekul protein dan beberapa untai RNA (disebut rRNA). Ketika dua tRNA yang membawa dua asam amino tetap melekat pada dua kodon konsekuen pada ribosom, terbentuk ikatan peptida antara asam amino.

Pembentukan ikatan peptida dikatalisis oleh peptidil transferase, molekul ribozim, yaitu rRNA yang ada dalam subunit ribosom besar.


Related Posts